สถาบันนโยบายสาธารณะ

TH | EN

แผนงานสร้างสุขภาพภาคใต้

แผนงานสร้างสุขภาพภาคใต้

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่พื้นที่ภาคใต้ ปี 2554 (โซนใต้บน)

โดย Nuchi on 14 พ.ค. 55 21:01

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่พื้นที่ภาคใต้ ปี 2554(โซนภาคใต้ตอนบน) จังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พังงา และภูเก็ตในวันแรก(14 พ.ค. 55) ที่ห้องประชุมโรงเเรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช ในวันแรกเริ่ม ด้ว

E-book 14 กรณีศึกษา 14 จังหวัด กระบวนการนโยบายสาธารณะในพื้นที่ภาคใต้

โดย เชภาดร on 4 ม.ค. 54 13:43

บทเรียนการขับเคลื่อนและการพัฒนานโยบายสาธารณะพื้นที่ภาคใต้14 กรณีศึกษา 14 จังหวัด1. กระบวนการสมัชชาสุขภาพสู่นโยบายสาธารณะระดับชุมชนการอนุรักษ์พันธุ์ปลาท้องถิ่น ต.ละอุ่นเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง2. ประเพณีการแข่งเรือ จุดร่วมของคนบ้านควนในกระบวนการสมัชชาสุขภาพ จ.ชุมพร3. สานอุดมการณ์จากเครือข่ายเด็กและเ

ประกาศแนวทางการสนับสนุนทุนปี 2554 โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่พื้นที่ภาคใต้

โดย เชภาดร on 4 ม.ค. 54 11:48

ด้วยสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ประกาศแนวทางการสนับสนุนทุนปี 2554 โครงการ  “ ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่” พื้นที่ภาคใต้
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้าใจแก่แกนนำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน อบต. และเทศบาลในเรื่องการขับเคลื่อนชุมชนสุขภาวะด้วยกระบวนการทางสังคม การใช้ข้อมูลชุมชนในการทำแผนชุมชน และสนับสนุนทุนให้กับชุมชนและท้องถิ่นในการดำเนินโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ อันจะนำไปสู่การที่ประชาชาชนในชุมชนและท้องถิ่นมีสุขภาวะครบ 4 มิติ ทั้งกาย ใจ สังคม และปัญญา