ระบบติดตามโครงการ สจรส. ม.อ. (สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

TH | EN
ลำดับชื่อโรงเรียนที่อยู่
1.กุรอานกูเร๊าะฮ์ซับอียะห์113 ตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
2.ดะวะห์ตูลอิสลามียะห์46 หมู่ที่ 2 ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส
3.ดาราวิทยา129 หมู่ที่ 9 ตำบลตันหยงมัส อำเภอระเงะ จังหวัดนราธิวาส
4.ดาราศาสตร์วิทย26 หมู่ที่ 1 ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
5.ดารุลกุรอานิลการีม137 หมู่ที่ 4 ตำบลตะปอเยาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
6.ดารุลนาอีม187 หมู่ที่ 5 ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
7.ดารุลมาอี หมู่ที่ 7 ตำบลสากอ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
8.ดารุลอามาน65/1 หมู่ที่ 3 ตำบลสุวารี อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
9.ดารุลอุลลม87 หมู่ที่ 3 ตำบลเรียง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
10.ดารุลฮิกมะห์ หมู่ที่ 1 ตำบลกาลิชา อำเภอระเงะ จังหวัดนราธิวาส
11.ดารุสลาม128/97 หมู่ที่ 6 ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหง-โกลก จังหวัดนราธิวาส
12.ดารุสสาลาม7 ถ.เทศบาล 8 ตำบลตันหยงมัส อำเภอระเงะ จังหวัดนราธิวาส
13.ดารุสสาลาม129/1 หมู่ที่ 9 ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
14.ดีนนียะห์อิสลามียะห์62/4 หมู่ที่ 5 ตำบลมะนังตายอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
15.ดีลกียาดะห์ อัลดีสลามียะ72/2 หมู่ที่ 4 ตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส
16.ต้นตันหยง157/4 หมู่ที่ 7 ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
17.ตายุลอิสลาม36 ถ.บือเจาะ หมู่ที่ 1 ตำบลบาเจาะ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
18.นราวิทย์อิสลาม3 ถ.คชรัตน์ หมู่ที่ 3 ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
19.นะฎอฏุลอิสลามียะห์ หมู่ที่ 1 ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหง-โกลก จังหวัดนราธิวาส
20.นะห์ฏอตุลสุบาน225 หมู่ที่ 1 ตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
21.นัสดอตุลซุบฟานียะฮฺ96/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบางปอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
22.นัสรินวิทยา143 หมู่ที่ 7 ตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
23.นิรันดรวิทยา23 ถ.จารุเสถียร หมู่ที่ 9 ตำบลบางปอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
24.นุรุลฮีดายะห์43 หมู่ที่ 7 ตำบลมาโมง อำเภอสุคิรินทร์ จังหวัดนราธิวาส
25.นูรุดดิน หมู่ที่ 1 ตำบลเจ๊ะแด อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
26.นูรุลวาตานียะห์อิสลามียะห์ หมู่ที่ 6 ตำบลเรียน อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
27.นูรุลอิห์ซาน21/1 หมู่ที่ 2 ตำบลเชิงคีรี อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส
28.นูรุลฮูดา190/1 หมู่ที่ 1 ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหง-โกลก จังหวัดนราธิวาส
29.บูกิตอิสลามียะห์ หมู่ที่ 2 ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส
30.ประทีปวิทยา11 หมู่ที่ 7 ตำบลมารือโบตก อำเภอระเงะ จังหวัดนราธิวาส
31.ปะดาดออิสลามิค124/3 หมู่ที่ 3 ตำบลนานาค อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
32.ฟัตฮูเราะห์มาน หมู่ที่ 2 ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส
33.มะนุวิทยา83/1 ถ.เพชรเกษม หมู่ที่ 3 ตำบลสุโบะรือบา อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
34.มะหัดดารุลมูฮายีรีน93/1 หมู่ที่ 4 ตำบลบาโงสะโต อำเภอระเงะ จังหวัดนราธิวาส
35.มะอ์หัดฟารุลอิสลาม หมู่ที่ 1 ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส
36.มะฮัดอาร์ซาดี103/2 หมู่ที่ 4 ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
37.มัครอซาตูลวาซีละห์35 หมู่ที่ 1 ตำบลสุเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
38.มัรดียะห์148/31 หมู่ที่ 5 ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหง-โกลก จังหวัดนราธิวาส
39.มาฮัดมูฮัมมาดียะห์ถ.เพชรเกษม หมู่ที่ 2 ตำบลตะปอเยาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
40.มูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนสัมพันธ์วิทยา340 ถ.ยานิง-ดูซาญอ หมู่ที่ 1 ตำบลจวบ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส
41.มูสาญีรีน86 หมู่ที่ 10 ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส
42.มูอิฆารวิทยา หมู่ที่ 1 ตำบลสามัคคี อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
43.มูฮัมมาดีศึกษา344 หมู่ที่ 3 ตำบลร่มไทร อำเภอสุคิรินทร์ จังหวัดนราธิวาส
44.รอนยาวิทยา15/1 หมู่ที่ 7 ตำบลสุวารี อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
45.รอมาเนียมูลนิธิ234/4 หมู่ที่ 2 ตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
46.วะอซุฏดีน58 หมู่ที่ 7 ตำบลกะลุวอ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
47.วาตอนียะห์30 หมู่ที่ 1 ตำบลดุซงญอ อำเภอจะเนะ จังหวัดนราธิวาส
48.ศาสตรวิทยา67/2 หมู่ที่ 2 ตำบลช้างเผือก อำเภอจะเนะ จังหวัดนราธิวาส
49.ศิริธรรมวิทยา228 ถ.อัตตอธีรียะห์ หมู่ที่ 3 ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
50.สันติศาสน์อิสลาม70/1 หมู่ที่ 3 ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
51.สุบูลอิสลาม98/3 หมู่ที่ 2 ตำบลกาลิซา อำเภอระเงะ จังหวัดนราธิวาส
52.อัดดีนียาตุลอิสลามียะห์58 หมู่ที่ 5 ตำบลบาเระเหนือ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
53.อัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ถ.ตรีรัตน์ ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
54.อัตตัรบียาตุลอิสลามียะห์3/16 หมู่ที่ 3 ตำบลสุวารี อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
55.อัตตีรบียะห์ อัสอิสลามียะห์61/1 หมู่ที่ 5 ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
56.อัลฟรุกอน143 หมู่ที่ 5 ตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
57.อัลมิสโชร์8 หมู่ที่ 3 ตำบลบาแระเหนืแ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
58.อัลอิสวสมียะห์184 ถ.จารุเสถียร หมู่ที่ 9 ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส
59.อัลอีย๊ะวิทยา104/2 หมู่ที่ 7 ตำบลละหาร อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
60.อัลอูลูมิดดีนียะ50 หมู่ที่ 1 ตำบลเฉลิม อำเภอระเงะ จังหวัดนราธิวาส
61.อัเตาฟีกียะห์อิสลามียะห์83 ถ.สันติราษฎร์ หมู่ที่ 1 ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส
62.อิบตีดาวิทยา148 หมู่ที่ 7 ตำบลลาโลธ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
63.อิรซาดิล อาบารียาติลฮูลูม45 หมู่ที่ 9 ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
64.อิลมาฮาดุลรอบยานี174 หมู่ที่ 2 ตำบลตาลิบง อำเภอระเงะ จังหวัดนราธิวาส
65.อิสลามวิทยาทาน171 หมู่ที่ 6 ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
66.อิสลามอนุศาสน์49/3 หมู่ที่ 4 ตำบลริโก๋ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
67.ฮีดายาตูลกรุอาน68/1 หมู่ที่ 8 ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
68.เจริญวิทยานุสรณ์200 หมู่ที่ 7 ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
69.เราเฎาะอัลฆอซาลี152 หมู่ที่ 1 ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหง-โกลก จังหวัดนราธิวาส
70.แสงธรรมวิทยา59/1 ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหง-โกลก จังหวัดนราธิวาส
71.โต๊ะดามียะห์อิสลามียะห์105 หมู่ที่ 8 ตำบลบางปอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
theme module not found