ระบบติดตามโครงการ สจรส. ม.อ. (สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

TH | EN
ลำดับชื่อโรงเรียนที่อยู่
1.กำปงบือแน59/1 หมู่ที่ 4 ตำบลบุดี อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
2.คอยรียะห์วิทยามูลนิธิ19 ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
3.คือรือแยแมเราะ31 หมู่ที่ 2 ตำบลกาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
4.ดาราวิทย์3 หมู่ที่ 1 ตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
5.ดารุลมาอารีฟวิทย์18 ถ.จาลอ-โกตา หมู่ที่ 3 ตำบลโคตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
6.ดารุลอิลซาน274 หมู่ที่ 1 ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตาร์ จังหวัดยะลา
7.ดารุลอูโลมีสัรอียะห์106/2 ถ.สายบุรี-รือเสาะ หมู่ที่ 3 ตำบลเกะรอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
8.ดารุลไอตีมอิลมาซากีน197 หมู่ที่ 6 ตำบลกาตอง อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
9.ดำรงวิทยา305 หมู่ที่ 3 ตำบลบันนังสตาร์ อำเภอบันนังสตาร์ จังหวัดยะลา
10.ตะห์ฟีซุลกุรอ่านดารุสสาลาม10 หมู่ที่ 1 ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
11.ตารมียะห์ดุลไอตัม69 หมู่ที่ 4 ตำบลตะโล๊ะหะลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
12.ธรรมวิทยามูลนิธ762 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
13.ธรรมศาสนิสลาม48 หมู่ที่ 1 ตำบลยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
14.นิติธรรมอิสลาม20/1 หมู่ที่ 2 ตำบลคีรีเขต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา
15.นุรุลอินซานวิทยา54/1 หมู่ที่ 1 ตำบลเปาะเส็ง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
16.นูรุลฟาละห์ฮูแตมูโละ294 หมู่ที่ 13 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตาร์ จังหวัดยะลา
17.นูรุลอิลซาน32/5 หมู่ที่ 3 ตำบลบันนังสตาร์ อำเภอบันนังสตาร์ จังหวัดยะลา
18.บ้านบาโงลตา57 หมู่ที่ 2 ตำบลบาโงย อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
19.ผดุงศีลวิทยา64 หมู่ที่ 8 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตาร์ จังหวัดยะลา
20.พัฒนาวิทยากร12/4 ถ.สายบุรี-รือเสาะ หมู่ที่ 4 ตำบลจะกว๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
21.พัฒนาวิทยายะลา52 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
22.พัฒนาอิสลามวิทยา50 หมู่ที่ 3 ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
23.พัฒนาเยาวชนอิสลามวิทยา96 หมู่ที่ 5 ตำบลกาตอง อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
24.มะอาห์ดออิสลามียะห์28 หมู่ที่ 3 ตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
25.มะฮัดดะวะห์อิสลามียะห์80 หมู่ที่ 5 ตำบลตะโละหะลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
26.มะฮำอัลอิรีซลอิรซาดีลิลอิสลามี82/3 หมู่ที่ 6 ตำบลเกะรอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
27.มาอาฮัดดารุสสาลาม12 หมู่ที่ 1 ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
28.มุสลิมบำรุง3 หมู่ที่ 2 ตำบลบาโร๊ะ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
29.มุสลิมศึกษา60/1 หมู่ที่ 4 ตำบลพร่อน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
30.มูนุงอามาน44/2 หมู่ที่ 9 ตำบลบาเจาะ อำเภอบันนังสตาร์ จังหวัดยะลา
31.ลุกมานนูลอากีม31 หมู่ที่ 2 ตำบลลำใหม่ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
32.วอฏอนียะห์วิทยา42 หมู่ที่ 1 ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตาร์ จังหวัดยะลา
33.ศรีอาซานะห์วิทยา70/1 หมู่ที่ 6 ตำบลบุดี อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
34.ศาสน์อิสลามวิทยา156 หมู่ที่ 6 ตำบลกาตอง อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
35.ศึกษาวินัยวิทยา28/7 หมู่ที่ 1 ตำบลบันนังสาแรง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
36.สตรีศาสนูปถมป์103 หมู่ที่ 2 ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
37.สตรีอิสลามมูลนิธิ69 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
38.สิทธิศาสน์วิทยา54 ถ.สุขยางค์ ตำบลบ้านแหร อำเภอธารโต จังหวัดยะลา
39.สุขสวัสดิ์วิทยา63 หมู่ที่ 3 ตำบลบาโงซีแน อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
40.อัดดีนียะห์37/1 หมู่ที่ 1 ตำบลกาลูปัง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
41.อัลซอรุลซุนนะห์87/4 หมู่ที่ 1 ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา
42.อัลฟาแตป่าพร้าว318 หมู่ที่ 1 ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา
43.อัลมิสบาฮูดดีน51/3 หมู่ที่ 2 ตำบลกาลูปัง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
44.อาลาวียะห์วิทยา84 หมู่ที่ 4 ตำบลตาแกะบูเต๊ะ อำเภอบันนังสตาร์ จังหวัดยะลา
45.อิสลามบาเจาะวิทยามูลนิธิ75 หมู่ที่ 2 ตำบลบาเจาะ อำเภอบันนังสตาร์ จังหวัดยะลา
46.อิสลามประสานวิทย์111 หมู่ที่ 5 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
47.อิสลามมียะห์78/1 หมู่ที่ 4 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
48.อิสลามศาสน์วิทยา8/1 หมู่ที่ 3 ตำบลพร่อน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
49.อิสลาฮุดดีนวิทยา146 หมู่ที่ 1 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
50.แสงอรุณวิทยากาตอง99/1 หมู่ที่ 6 ตำบลกาตอง อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
theme module not found