สถาบันนโยบายสาธารณะ

TH | EN

ประกาศแนวทางการสนับสนุนทุนปี 2554 โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่พื้นที่ภาคใต้

ด้วยสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ประกาศแนวทางการสนับสนุนทุนปี 2554 โครงการ  “ ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่” พื้นที่ภาคใต้
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้าใจแก่แกนนำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน อบต. และเทศบาลในเรื่องการขับเคลื่อนชุมชนสุขภาวะด้วยกระบวนการทางสังคม การใช้ข้อมูลชุมชนในการทำแผนชุมชน และสนับสนุนทุนให้กับชุมชนและท้องถิ่นในการดำเนินโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ อันจะนำไปสู่การที่ประชาชาชนในชุมชนและท้องถิ่นมีสุขภาวะครบ 4 มิติ ทั้งกาย ใจ สังคม และปัญญา

สำหรับคุณสมบัติผู้เสนอโครงการ

      ระดับหมู่บ้าน ผู้รับผิดชอบโครงการต้องเป็นผู้ใหญ่บ้าน หรือ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และแกนนำชุมชนมีผู้ร่วมรับผิดชอบอย่างน้อย 3-5 คน ประกอบด้วย สมาชิกอบต. ,เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ตัวแทนจากกลุ่มต่างๆในหมู่บ้านที่มีอยู่แล้ว เช่น กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ หรือ กลุ่มอื่นๆ

      ระดับตำบล ผู้รับผิดชอบโครงการต้องเป็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  ร่วมกับคณะทำงานหมู่บ้านโดยใช้พื้นที่ปฏิบัติการในระดับหมู่บ้านเป็นหลัก เช่น อาจจะมีพื้นที่ทำงานหลายหมู่บ้านในโครงการเดียวกัน

      ระดับเทศบาล ผู้รับผิดชอบโครงการต้องเป็น นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบาล ร่วมกับประธานชุมชนโดยใช้ฐานปฏิบัติการระดับชุมชน

ขั้นตอนการพิจารณาโครงการและสนับสนุนโครงการ

  1. ชุมชนที่สนใจต้องสมัครเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ชุมชนเป็นสุข โดยส่งตัวแทน(ตามคุณสมบัติผู้เสนอโครงการ)เข้าร่วมการประชุมฯพื้นที่ละ 2 คน

- โซนใต้ล่าง :ชุมชนจากจังหวัด ตรัง พัทลุง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาสให้สมัครเข้าร่วมการประชุมวันที่ 24-25 มกราคม 2554  ที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
- โซนใต้บน : ชุมชนจากจังหวัดระนอง ชุมพร ภูเก็ต พังงา สุราษฎร์ธานี กระบี่ นครศรีธรรมราช

ให้สมัครเข้าร่วมการประชุมวันที่ 30-31 มกราคม 2554  ที่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี (หมายเหตุ : ชุมชนรับผิดชอบเฉพาะค่าเดินทาง  สสส.จะสนับสนุนเฉพาะค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก  และค่าอาหาร)

  1. ชุมชนที่มีความพร้อมกลับไปทำข้อมูลชุมชน ทำหรือทบทวนแผนชุมชน และเขียนเป็นเอกสารเชิงหลักการอธิบายแนวคิดที่จะทำโครงการ 2-3 หน้า ส่งให้
    สจรส.ม.อ.พิจารณาคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมพัฒนาโครงการและพิจารณาสนับสนุนงบประมาณ

  2. ทุกชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกจากข้อ2 จะต้องเข้าร่วมการประชุมเพื่อพัฒนาโครงการร่วมกับ สจรส.ม.อ.  2 ครั้ง และกลับไปพัฒนาโครงการให้สมบูรณ์ภายใต้การปรึกษาและการดูแลของทีมพี่เลี้ยงระดับจังหวัด โดยในขั้นตอนนี้ทุกชุมชนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับงบประมาณชุมชนละ 5,000 บาท เพื่อจัดเวทีพัฒนาโครงการในชุมชน และสสส.จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการประชุมเพื่อพัฒนาโครงการทั้ง 2 ครั้ง

  3. ทุกชุมชนจะต้องส่งโครงการที่สมบูรณ์เพื่อขอรับการสนับสนุนภายในวันที่ 30 เมษายน และงบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนไม่ควรเกิน 200,000 บาทต่อโครงการ

  4. ทุกชุมชนต้องเข้าร่วมกระบวนการพิจารณาโครงการร่วมกับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของ สสส. และ สจรส.ม.อ. ซึ่งการสนับสนุนทุนโครงการจะเป็นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและขอสงวนสิทธิ์การใช้ดุลยพินิจหากโครงการที่เสนอไม่ตรงกับหลักเกณฑ์

      ชุมชนที่สนใจจะต้องส่งใบสมัครเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ชุมชนเป็นสุข มาที่ สจรส.ม.อ.ทางจดหมาย fax หรือ email ตามที่อยู่ด้านล่าง (ภายในวันที่ 15 มกราคม 2554)

            สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(สจรส.ม.อ.)
            ชั้น 10 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ฯ(อาคาร LRC)
            ม.สงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
            หรือ fax 074-282901  หรือ email : chumnoorak@hotmail.com  หรือ bananasweet007@hotmail.com
            โทรศัพท์ติดตามสอบถาม(คุณวินิจ / คุณเชภาดร ) 074-282900,074-282902

Relate topics

Comment #1ต้นกล้ารักบ้านเกิด
กระทา (Not Member)
Posted @18 ม.ค. 55 15:19 ip : 118...3

อยากให้จัดอีกเพราะทำให้มีความรู้

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง