ศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะ (ศวนส.)

อุทยานวิทย์ จองห้อง 1402 ครึ่งวันบ่าย

อุทยานวิทย์ จองห้อง 1402 ครึ่งวันบ่าย

วัน จันทร์ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 13:00 - 17:00 น.

โดย hsmiscac เมื่อ 4 ส.ค. 60 14:38 น.