ศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะ (ศวนส.)

อ.จีรเนาว์, อ.วรสิทธิ์-สอนสถิติ

อ.จีรเนาว์, อ.วรสิทธิ์-สอนสถิติ

วัน อาทิตย์ 24 กันยายน 2560 เวลา 08:30 - 17:30 น.

สถานที่ 1401

โดย sim เมื่อ 19 ก.ค. 60 13:14 น.