ศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะ (ศวนส.)

อ.จีรเนาว์, อ.วรสิทธิ์-สอนสถิติ

อ.จีรเนาว์, อ.วรสิทธิ์-สอนสถิติ

วัน อาทิตย์ 20 สิงหาคม 2560 เวลา 08:30 - 12:30 น.

สถานที่ 1401

โดย sim เมื่อ 19 ก.ค. 60 11:54 น.