ระบบติดตามโครงการ สจรส. ม.อ. (สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

TH | EN

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

สวรส.ภาคใต้ มอ. เปลี่ยนชื่อเป็น สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ (สจรส.มอ.)

by Little Bear @June,22 2009 22.42 ( IP : 61...216 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

ที่มา

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ (สจรส.มอ.) เป็นการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเดิม คือ สถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือ สวรส.ภาคใต้ ม.อ. ที่ผ่านมาสถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือ สวรส.ภาคใต้ ม.อ. เป็นหน่วยงานอิสระกลางภายในมหาวิทยาลัย ที่เป็นลักษณะของสถาบันเครือข่ายที่มิใช่ส่วนราชการ ทำหน้าที่จัดการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพของภาคใต้ ก่อตั้งขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสถาบันวิจัยสาธารณสุข (สวรส.) ตามพันธะที่ได้มีพิธีลงนามความร่วมมือในการจัดตั้งสถาบัน เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2546 รวมเป็นระยะเวลา 6 ปี

ตลอดระยะการดำเนินงาน 6 ปีที่ผ่านมา สวรส.ภาคใต้ มอ. ได้สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพในการดำเนินการแก้ปัญหาในมิติสุขภาพที่ซับซ้อนเชิงระบบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงได้พัฒนาต่อและยกระดับให้เป็น สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ (สจรส.มอ.) โดยยังคงความเป็นหน่วยงานอิสระกลางภายในมหาวิทยาลัย และปรับสถานะความร่วมมือกับสถาบันวิจัยสาธารณะสุข (สวรส.) ให้เป็นเครือข่ายการจัดการงานวิจัยซึ่งกันและกัน

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ (สจรส.มอ.)

 1. เป็นสถาบันจัดการงานวิจัย ที่ทำหน้าที่กำหนดทิศทาง สนับสนุนและส่งเสริม งานวิจัยระบบสุขภาพในระดับพื้นที่ภาคใต้ เพื่อสร้างองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ สำหรับการแก้ปัญหาและพัฒนาระบบสุขภาพที่มีความเฉพาะและหลากหลายของชุมชนในพื้นที่ภาคใต้ ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์ และตอบสนองการปฎิรูประบบสุขภาพ

 2. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อให้เป็นกลไกในการทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสุขภาพ ระดับมหภาคในเชิงสหวิทยาการ ที่เข้มแข็งและมีความต่อเนื่องของนักวิชาการ นักวิจัย และประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ ทั้งที่มาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จากองค์กรพัฒนาเอกชน และจากชุมชน

 3. เพื่อบูรณาการองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ในการพัฒนาการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตในมิติสาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ เพื่อเอื้อต่อการสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งของงานวิจัยบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย

ทิศทางการพัฒนาหน่วยงาน

วิสัยทัศน์ (Vision) สจรส.มอ. เป็นสถาบันหลัก เป็นแกนนำในการส่งเสริม สนับสนุน ประสานการจัดการงานวิจัยและการจัดการความรู้ในระบบสุขภาพของภาคใต้

พันธกิจ (Mission) สจรส.มอ. เป็นสถาบันจัดการงานวิจัยและการจัดการความรู้ในระบบสุขภาพ มีบทบาทสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้มีส่วนร่วม (stakeholder) ในพื้นที่ มีศักยภาพในการสร้างชุดความรู้ เกิดการจัดการองค์ความรู้ และขับเคลื่อนให้เกิดสังคมที่ใช้ความรู้ในการแก้ปัญหา หรือสร้างนวัตกรรมโดยใช้บริบทพื้นที่เป็นตัวตั้ง ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาระบบสุขภาพที่ตอบสนองต่อพื้นที่ภาคใต้

พันธกิจหลักของ สจรส.มอ. มี 3 ประการ คือ

 1. การจัดการงานวิจัย
 2. การขับเคลื่อนเชิงนโยบายสาธารณะ
 3. การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา

ยุทธศาสตร์หลัก การดำเนินงานของ สจรส.มอ.

 1. ใช้กระบวนการทางวิชาการและงานวิจัย เป็นเครืองมือและกลไกในการประสานงาน
 2. ใช้การทำงานแบบเครือข่าย โดยระดมนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น เครือข่ายประชาคมสุขภาพ องค์กรชุมชนท้องถิ่น ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจตัดสินใจ และนักวิเคราะห์ระบบในพื้นที่ เพื่อสร้างเป็นเครือข่ายทำงานและจัดการประเด็นสำคัญในระบบสุขภาพภาคใต้
 3. ใช้กระบวนการบริหารจัดการความรู้ การสร้างองค์ความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในเครือข่ายระดับต่าง ๆ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและเป็นพลังในการขับเคลื่อนและจัดการระบบสุขภาพระดับท้องถิ่นได้อย่างต่อเนื่อง
 4. ใช้กระบวนการนโยบายสาธารณะ กระบวนการสมัชชาสุขภาพ ในการผลักดันนโยบายสุขภาพทั้งในระดับพื้นที่ ระดับภาคและระดับประเทศ

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง