ศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ (ศวสต.)

ระบบการติดตามโครงการ
ระบบการติดตามโครงการ คือ ระบบสำหรับผู้ได้รับสิทธิ์ในการดูแลและติดตามโครงการที่ทางระบบจัดการสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้จัดสรรพื้นที่ให้ติดตาม รายงานความคืบหน้าและการดำเนินกิจกรรม และรายละเอียดต่างๆที่มีลักษณะแตกต่างกันไปตามจุดประสงค์และหัวข้อของโครงการ